TÜ teaduskooli Jaan Tallinna stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

TÜ Teaduskooli Jaan Tallinna stipendium


1. Toetudes Tartu Ülikooli Teaduskooli fondi (edaspidi fond) statuudi punktile 5 (vt statuuti), lepitakse käesolevaga kokku Jaan Tallinna (edaspidi toetaja) annetatud summa kasutamise tingimused ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse (edaspidi sihtasutus) ning Tartu Ülikooli teaduskooli (edaspidi teaduskool) kohustused.

2. Vastavalt toetaja soovile kasutatakse annetatud raha riiklikel ja/või rahvusvahelistel olümpiaadidel ja/või võistlustel ja/või teadustööde konkurssidel edukalt osalenud ühiskondlikult aktiivsete isikute õppereiside finantseerimiseks.

3. Stipendiumile kandideerija peab olema 18–40 aastane Eesti Vabariigi kodanik.

4. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb taotlejal esitada elektrooniline stipendiumitaotlus, mis sisaldab:

a. taotleja isikuandmeid,
b. ülevaadet riiklike ja/või rahvusvaheliste võistluste saavutustest, teadustööde konkurssidel osalemisest,
c. ülevaadet erialasest ja ühiskondlikust tegevusest,
d. põhjendust stipendiumi saamiseks ning
e. soovituskirja (nt juhendajalt, õpetajalt, organisatsiooni juhilt).

5. Stipendiumi määramisel võetakse arvesse riiklikel ja/või rahvusvahelistel võistlustel ja/või konkurssidel saavutatud tulemused, taotleja ühiskondlik aktiivsus ja motivatsioon ning soovitaja arvamus.  

6. Stipendiumite arvu ja suuruse määrab stipendiumikomisjon, kuhu lisaks teaduskooli esindajatele kuulub toetaja ja teaduskooli poolt määratud väline liige.

7. Sihtasutuse töökohustuste hulka kuulub stipendiumite väljamaksmine, järelvalve väljamaksete kasutamise üle ning avalikkuse teavitamine.

8. Teaduskool korraldab stipendiumite väljaandmise ja sihtotstarbelise kasutamisega seotud asjaajamistoimingud. Vastavate kuludega seotud summa lepitakse kokku toetajaga ning see makstakse välja asjaajamist korraldavale isikule vastavalt teaduskooli ja sihtasutuse kokkuleppele.

9. Sihtasutus sõlmib stipendiumi saajaga lepingu, kus sätestatakse stipendiaadi kohustused stipendiumi maksja ees ja aruandekohustus sihtasutuse ees.

10. Stipendiumi haldamiseks kasutab sihtasutus 2% stipendiumi summast.

 jaanuar 2019