2009.a. Lennart Meri teadustöö auhind — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2009.a. Lennart Meri teadustöö auhind

2009/2010 õppeaastal pälvisid Lennart Meri teadustöö auhinna Indrek Paavle doktoritöö "Kohaliku halduse sovetiseerimine Eestis 1940-1950" eest (50 000 krooni) ja Mart Lätte magistritöö "Eestlaste sõjalised koormised keskajal" eest (20 000 krooni).

TÜ Sihtasutus kuulutab välja konkursi Lennart Meri teadustöö auhindadele

Lennart Meri teadustöö auhind antakse välja Eesti riiki, rahvast, kultuuri või ühiskonda käsitleva ühe magistri- ja ühe teadustöö (kaasa arvatud doktoritöö) aurorile või autorite kollektiivile.

Konkursile võivad Tartu Ülikooli magistri- või teadustööde autorid või autorite kollektiivid esitada eeltoodud valdkondades taotluste esitamise tähtajale eelnenud kalendriaastal hindele A kaitstud magistritöid ja samal ajavahemikul kaitstud või ilmunud kõrgetasemelisi teadustöid.

Välja kuulutatakse kaks auhinda: 20 000 krooni magistritöö eest ja 50 000 krooni muu teadustöö (k.a. doktoritöö) eest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2010. aastal.

Konkursist osavõtjatel tuleb esitada sihtasutuse juhatusele hiljemalt 15. jaanuariks :
  • allkirjastatud taotlus konkursil osalemise kohta, milles märgitakse magistri- või teadustöö kaitsmise või ilmumise aeg ja koht, autori(te) kontaktandmed;
  • magistritöö puhul juhendanud õppejõu arvamus (soovitus) koos tema kontaktandmetega;
  • magistri- või teadustöö lühikokkuvõte (resümee) elektroonselt;
  • nõuetekohaselt vormistatud ja köidetud magistri- või teadustöö (teadustöö äratrükid);
  • muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad materjalid.
Elektroonsed materjalid aadressil tysiht@ut.ee

Paberkandjal materjalid Tartu Ülikooli Sihtasutus, Ülikooli 18, 50090 Tartu

Lähem informatsioon Tartu Ülikooli Sihtasutusest telefonil 7 375 852 või 52 16 820 või e-kirja teel aadressil tysiht@ut.ee