2015/2016. õppeaasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015/2016. õppeaasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium

2015. aasta Ernst Jaaksoni stipendiumi pälvis TÜ majandusteaduskonna ökonomeetria vanemteadur Jaan Masso (15 000 eurot).

TÜ sihtasutus kuulutab välja 2015/2016. õppeaasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendiumi konkursi

Stipendiumi suurus  on  15 000 eurot.
Taotluste esitamise tähtaeg on  1. veebruar 2016
Stipendiumi saaja kuulutatakse välja veebruari lõpus 2016

Ernst Jaaksoni mälestusfondi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid eesti soost doktorante, teadureid ja õppejõude.  Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane Tartu Ülikooli teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma teaduskondade poolt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda. Veel viimast korda toimub konkurss Tartu Ülikooli vana struktuuri järgi.
Sellel aastal on teaduskondade/(instituutide) poolt esitatud teadusprioriteedid alljärgnevad:

Filosoofiateadus(kond) “Humanitaarteadused”
Usuteaduskond “Ühiskond ja religioon”
Õigusteaduskond “Rahvusvaheline õigus”
Arstiteadus(kond) “Bioinformaatika”
Sotsiaal- ja haridusteadus(kond) “Privaatsus infoühiskonnas”
Kehakultuuriteadus(kond) “Liikumis- ja sporditeadused”
Majandusteaduskond “Tööjõud ettevõtete rahvusvahelistumist, innovaatilisust ja tootlikkust määrava tegurina”
Loodus- ja tehnoloogiateadus(kond)
“Loodusteadused ja tehnoloogia”
Matemaatika-informaatikateadus(kond) “Matemaatika (funktsionaalanalüüs)”

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. veebruariks 2016.a. järgmised dokumendid:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab: andmeid taotleja kohta; ülevaadet hariduskäigust ja erialasest tegevusest; ülevaadet ühiskondlikust tegevusest; teadustöö kokkuvõtet - ülevaadet kavandatavast uurimistööst ning põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile; täielikku kulutuste eelarvet välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures (k.a reisikulud), kaasfinantseerimise allikaid ja toetussummade suurusi; kahe õppejõu soovitust, sh. vastava teaduskonna/instituudi juhataja/direktori soovitus (elektroonilise taotluse osa - soovituskirju ei pea eraldi lisama, tuleb märkida vaid soovitajate e-posti aadressid ning pärast taotluse esitamist läheb sisestatud aadressidele automaatkiri lingiga, kuhu õppejõud saab soovituskirja üles laadida);
  • vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta;
Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)