2004.a. Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2004.a. Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium

2004. aastal pälvisid Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendiumi järgmised üliõpilased:
  • Reet Reinart
  • Eva Lepik
Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium on asutatud Tartu Ülikooli auliikme Laine Silvere- Panti poolt 1995. aastal oma vanemate ja abikaasa mälestuseks majanduslikku abi vajavate üliõpilaste ja edasiõppijate toetuseks. Stipendiumi saajate valimiseks nimetab Tartu Ülikooli rektor kolmeliikmelise komisjoni, kes teeb otsused stipendiumi saajate osas. Välja antakse 2 stipendiumi suurusega 15 000 krooni.

Stipendiumitaotlus koos lühikokkuvõttega eelnevatest õpingutest, majanduslikust olukorrast ning õppetegevuse tulemuste hinnang vastava teaduskonna poolt (väljavõte õpinguraamatust esitatakse Tartu Ülikooli Sihtasutusele väljakuulutatud tähtajaks ja viisil.

Stipendiumi määramisel arvestatakse õppeedukust, kindlaid eesmärke ja sihte. On oluline, et toetuse taotleja valdab eesti keelt nii sõnas kui kirjas. Võrdsete õppetulemuste korral on eelistatud naisüliõpilased.