2010.a. Udo Mällo stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2010.a. Udo Mällo stipendium

2010. aastal pälvis Udo Mällo stipendiumi Ingmar Jaska (48 000 krooni).

Udo Mällo stipendium Eesti Üliõpilaste Seltsi Sihtasutuse veebikeskkonna "Sirvilauad" arendajale

KORD

1. Käesolev Tartu Ülikooli üliõpilasele mõeldud stipendium on loodud Udo Mällo poolt Tartu Ülikooli Sihtasutusele (edaspidi sihtasutus) annetatud stipendiumideks mõeldud summa arvel.

2. Stipendiumi eesmärgiks on toetada üht Tartu Ülikooli magistriõppe üliõpilast, kes pakub välja parima lahenduse Eesti Üliõpilaste Seltsi Sihtasutuse (EÜS SA) veebikeskkonna "Sirvilauad" (www.sirvilauad.ee) arendamiseks ja tegutseb kuus kuud veebikeskkonna toimetajana.

3. Stipendiumi suuruseks on 48000 krooni ja stipendium makstakse välja järgmiselt: 1) 24000 krooni koheselt stipendiumi saaja selgumisele järgnevast kuust, 2) 24000 krooni võrdsete, 4000-krooniste igakuiste osamaksete kaupa, esimesele maksele järgneva kuue (6) kuu jooksul.

4. Taotluste laekumise tähtaeg on 1. november 2010.

5. Stipendiumikonkursi kuulutab Tartu Ülikooli Sihtasutus välja vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega

6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb nimetatud tähtajaks sihtasutusele esitada CV koos põhjendusega stipendiumi taotlemiseks ja visioon veebikeskkonna "Sirvilauad" arendamiseks (täpsem ülesande püstitus vt. allpool)

7. Sihtasutuse juhatus kutsub kokku kolmeliikmelise stipendiumikomisjoni (edaspidi komisjon), mille nimetab Udo Mällo või tema esindaja.

8. Komisjon valib taotlejate hulgast välja stipendiumi saaja. Valiku tegemisel võrdleb komisjon esitatud visioonide sobivust EÜS SA poolt etteantud ülesande püstitusele. Erandjuhtudel võib komisjon teha otsuse anda stipendium isikule, kes on esitanud taotluse, kuid ei vasta kõigile ettenähtud tingimustele.

Ülesande püstitus

Käesoleva konkursi eesmärgiks on leida parim lahendus Eesti Üliõpilaste Seltsi (EÜS) veebikeskkonna "Sirvilauad" (www.sirvilauad.ee) arendamiseks.

Avalik veebikeskkond Sirvilauad on seni eksisteerinud eesmärgiga koguda kokku ja talletada Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmete avaldatud kirjatöid. Kuna aga ükski kaasaegne ilmavõrgukeskkond ei jää mõjuvana püsima ilma arenemata, on võetud ka Sirvilaudade puhul eesmärgiks muuta see senisest staatilisest kirjatööde kogust avatuks ja kaasaegseks veebikeskkonnaks, omamoodi avaliku mõttevahetuse lavaks ning autoriteetseks allikaks meediakanalite jaoks Eestis ja välismaal. Uuenenud Sirvilaudade täpsemateks eesmärkideks on:

a) suurendada analüütiliste ning sisukate tekstide hulka avalikus ruumis;

b) suurendada nende tekstide avaldamisele järgnevat debatti;

c) teha seda EÜSi põhimõtetest ja sihtidest lähtuvalt.

Käesoleva konkursi eesmärgiks on leida parim lahendus eelnimetet eesmärkide saavutamiseks. Konkursil osalemiseks tuleb esitada CV ja vabas vormis essee (maksimaalselt 5-7 lk), milles stipendiumile kandideerija käsitleb:

a) konkreetseid teemasid või probleemiasetusi, mis on ühiskondlikult olulised, kuid mille osas pole avalikus ruumis toimunud tähelepanuväärset diskussiooni ja mida seetõttu võiks debateerida Sirvilaudades või

b) konkreetseid teemasid või probleemiasetusi, mis on ühiskondlikult olulised ja mille osas on avalik debatt toimunud, kuid mida võiks analüüsida lisaväärtuse tekitamiseks teise nurga alt / teiste inimeste osalusel vms;

c) võtmeisikuid, kes nimetatud teemadel Sirvilaudade (kirjalikus) debatis osaleksid (koos põhjendusega, mis põhjusel just neid konkreetseid isikuid kaasata);

d) milliste (turunduslike või tehnoloogiliste) meetoditega suurendada Sirvilaudade ja seal toimuvate diskussioonide mõju ühiskonnas?

Stipendiumikonkursil on heaks kandidaadiks avatud silmaringi ja laia lugemusega inimene, kes on hästi kursis nii Eestis toimuvate ühiskondlike diskussioonide kui laiemas maailmas analoogsetel teemadel toimuva mõttevahetusega. Lisaks tunneb hea kandidaat hästi kaasaegseid infotehnoloogiavahendite ja ilmavõrgu kasutusvõimalusi avaliku veebikeskkonna arendamiseks.

Kandidaadilt eeldatakse, et pärast stipendiumikonkursi võitmist panustab ta Sirvilaudade arendamisse ja sealse diskusiooni edendamisse. Selleks koostab kandidaat pärast konkursi võitmist koostöös EÜS-iga kuni 10-leheküljelise arengukava (mh teemadest ja meetmetest), kuidas Sirvilaudasid edasi viia.