2016. aasta prof Olevi Kulli mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta prof Olevi Kulli mälestusstipendium

2016. aastal pälvis prof. Olevi Kulli mälestusstipendiumi Ott Kangur, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 2. aasta doktorant.

Stipendiumit saavad taotleda kõikide Eesti avalik-õiguslike taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks.

Välja on kuulutatud üks 1000 euro suurune stipendium.

Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliôpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti metsaökoloogia teaduse arengule maailma mastaabis.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli Sihtasutusele järgmised dokumendid:

  • stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel (taotlus sisaldab ka juhendava õppejõu soovitust - vajalik lisada soovitaja nimi ja e-posti aadress, kuhu läheb automaatkiri lingiga, mille kaudu õppejõud saab soovituskirja üles laadida);

  • ülevaade uurimistööst ja põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile (kuni 3 lk, võib lisada ka taotluse vastava punkti alla);

  • tõend konverentsil ettekande esitamise kohta või vastuvõtva ülikooli / teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.

  • NB! Palume uurimistöö ülevaate dubleerida ka inglise keeles ja saata elektroonselt.
Stipendiumi määramisel võetakse aluseks stipendiaadi erialane edukus, teadustöö tase (arvestades õppetaset) ning ühiskondlik tegevus. Vôrdsete taotluste puhul eelistatakse nooremaid kandidaate vanematele ning töid, mis viivad avaldamiseni rahvusvaheliselt refereeritavates (ISI) ajakirjades.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2016.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)